Νομικά ερωτήματα προς ΑΝΚΟ για μετεγκατάσταση Ποντοκώμης 24 Οκτ 08

Εστάλησαν από μέρους μας [24 Οκτ ο8] τα παρακάτω νομικά ερωτήματα στην ΑΝΚΟ σχετικά με τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης :

Θέματα Ιδιοκτησίας

Ερωτήματα:

1. Υπάρχει η δυνατότητα δέσμευσης της ΔΕΗ περί αποζημίωσης των υπαρχουσών υποδομών κατά την τέλεση της μετεγκατάστασης και όχι κατά την κήρυξη της μετεγκατάστασης; Εάν δεν παρέχεται η παραπάνω δέσμευση τότε ποια δυνατότητα εκκίνησης νομικής διαδικασίας υπάρχει ώστε να ισχύσει;

2. Η τέλεση της μετεγκατάστασης προϋποθέτει την εξασφαλισμένη (με τίτλους) χορήγηση αντίστοιχης αξίας έκτασης είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επιχείρηση ή είναι ανεξάρτητη;

LEADER- Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα

Στην από 17-10-08 απάντησή σας αναφέρετε ότι επειδή πρέπει να διατηρηθεί για χρονικό διάστημα 10 ετών το επενδυτικό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει υποδομές (κτίρια, κλπ) η Ποντοκώμη είναι εκτός LEADER. Ωστόσο μπορεί να δοθεί επιχορήγηση για μετεγκατάσταση επιχείρησης εκτός του ΔΔ Κοζάνης. Επίσης από την ίδια απάντηση αναφέρετε: «Ειδικά για το θέμα της λήψης οικοδομικής άδειας το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε στην υπ' αριθμ. 701/1987 γνωμοδότησή του ότι «.....εφόσοv δεv έχει συvτελεσθεί η απαλλοτρίωση με τηv καταβολή της οριστική ή πρoσωριvή αποζημίωσης, που καθορίζεται οπό τα πολιτικά δικαστήριο, το δικαιώματα του κυρίου στο απαλλοτριωθέν τμήμα του ακιvήτου παραμέvουv ακέραια και συvεπώς η απαλλοτρίωση πριv τη συντέλεσή της δεv εμποδίζει τη χορήγηση σύμφωvα με τις Kείμενες διατάξεις οικοδομικής άδειας για τη δόμηση του απαλλοτριωθέντος χώρου...»» .

Ερωτήματα:

1. Είναι λογικό να υπάρχει η απαγόρευση της δυνατότητας πραγματοποίησης επένδυσης από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αφενός μεν αφού η έκδοση της αναγκαίας οικοδομικής άδειας εμπεριέχει στοιχεία ελέγχου νομιμότητας της πράξης κατασκευής και αφετέρου αφού η έννοια της επιχορήγησης έχει την έννοια της βελτίωσης της δυνατότητας του «επιχειρείν» στον πολίτη της Ποντοκώμης;

2. Η έννοια του ελέγχου, π.χ. μετά από 10 χρόνια, περιορίζεται στην εξέταση των ίδιων υποδομών ή των ανάλογων υποδομών στο χώρο μετεγκατάστασης; Διότι η μετεγκατάσταση κυριολεκτικά δεν έχει την έννοια της αναγκαστικής μεταφοράς ανθρώπων και δραστηριοτήτων όταν τελεστεί;

3. Η μη οριστική τέλεση της μετεγκατάστασης δύναται να στερεί τη δυνατότητα κατασκευής «έργου» δημόσιου ή ιδιωτικού στο αγρόκτημα Ποντοκώμης;

Άρα για το LEADER ειδικά όταν θα ενεργοποιηθεί το μέτρο για επιχορήγηση μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων (μετά την απόκτηση οριστικών τίτλων) τότε ίσως θα πρέπει να πάψει η επιχορήγηση επιχειρήσεων με υποδομές στην Ποντοκώμη. Σε κάθε περίπτωση η Ποντοκώμη πρέπει να έχει πλήρη δικαιώματα επιχορήγησης όπως οποιοσδήποτε οικισμός του λεκανοπεδίου.

6. Ποιες αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο είναι αναγκαίες για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα παραπάνω (Υ.Α., Απόφαση Δ.Σ., Ν.Σ.);

Μαυροματιδης Δημήτρης

AddThis Social Bookmark Button