Γνωμοδότηση Ν.Σ. Κοζάνης για ΜΠΕ ορυχείου Ποντοκώμης -Μαυροπηγής

Απόφαση Γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «ΔΕΗ Α.Ε.», για επέκταση προς τα Δυτικά των λιγνιτωρυχείων «ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ» και «ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», που βρίσκονται στην περιοχή Πτολεμαΐδας, Νομού Κοζάνης.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης κατά τη συνεδρίασή του την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010, αποφάσισε ομόφωνα ότι:

«Αντιλαμβανόμενοι τους λόγους εθνικού συμφέροντος και την ανάγκη διαφύλαξης της υγείας των κατοίκων της περιοχής, δεδομένου ότι η έγκριση της ΜΠΕ αποτελεί προϋπόθεση τόσο για τη δημοπράτηση του νέου ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V και την επακόλουθη ταχεία αντικατάσταση των λειτουργουσών ρυπογόνων Μονάδων ΑΗΣ, όσο και για την έναρξη και ολοκλήρωση των διαδικασιών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής:
Γνωμοδοτούμε αρνητικά για το σύνολο της υποβληθείσας ΜΠΕ, με εξαίρεση θετικής γνωμοδότησης ΜΟΝΟ σε ότι αφορά την επέκταση των αδειοδοτημένων ορίων των ορυχείων στους οικισμούς των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ποντοκώμης και Μαυροπηγής, στα αντίστοιχα αγροκτήματα αυτών, καθώς και στο αγρόκτημα Κομάνου, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται κτηματικές περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Προαστίου και Ασβεστόπετρας, με τους παρακάτω όρους που αποτελούν αναγκαία συνθήκη και θα πρέπει να περιλαμβάνονται με σαφήνεια στην ΚΥΑ έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων:
α. Να προηγηθεί χρονικά της έναρξης εκσκαφών στην περιοχή ΟΠΚ1 (1.345 στρέμματα περίπου), η διασφάλιση της αμετάκλητης υλοποίησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικισμών Ποντοκώμης (ΟΠΚ3) και Μαυροπηγής (ΟΔΠ4). Ενδεικτικά, θα μπορούσε η παραπάνω διασφάλιση να επιτευχθεί με την άμεση εκταμίευση ποσού έναντι των οριστικών τιμών και ποσών, που αναλογούν στις εκτάσεις ΟΠΚ3 και ΟΔΠ4.
β. Να προηγηθεί χρονικά της έναρξης εκσκαφών στην περιοχή ΟΠΚ1, ειδική τεχνική μελέτη που θα αντιμετωπίζει τη συγκέντρωση, απόθεση και διαχείριση της φυτικής γης που προκύπτει από τις νέες εκτάσεις εκσκαφών, ως πολύτιμο αγαθό, για τη χρήση της στις αποκαταστάσεις. Η μελέτη θα πρέπει να κατατεθεί για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Κοζάνης.
Προτείνουμε την υποβολή νέας ΜΠΕ που να αντιμετωπίζει την περιβαλλοντική αποκατάσταση του συνόλου της περιοχής δραστηριοτήτων της ΔΕΗ δηλ. της έκτασης των σημερινών αδειοδοτημένων 141.000 περίπου στρ., διότι:
Το περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπίζεται συνολικά, καθώς οι επιπτώσεις σ’ αυτό είναι προσθετικές χρονικά και χωροταξικά.
Πρέπει να επανεξεταστεί ο χωροταξικός σχεδιασμός των χρήσεων μετά το πέρας των αποκαταστάσεων στο σύνολο των μελετών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας των ορυχείων στην άμεση και ευρύτερη περιοχή, κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους.
Η ανωτέρω ανάγκη ενισχύεται και από την άμεση αποδοχή, από το μελετητή της ΜΠΕ, των διατυπωθεισών ελλείψεων, κατά την παρουσία του στην υπόψη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης.
Ειδικότερα, στη νέα ΜΠΕ, που θα πρέπει να κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έγκριση της ΚΥΑ έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, πρέπει να προβλέπονται ή να τη συνοδεύουν επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. και των επιπτώσεων αυτών στο περιβάλλον.
Ως σημαντικότερα αυτών θεωρούμε τα παρακάτω:
α. Πρόβλεψη της μετεγκατάστασης του οικισμού Ακρινής σύμφωνα με την επίσημη εξαγγελία – δέσμευση του Πρωθυπουργού μας κ. Γιώργου Παπανδρέου και επιπλέον σύμφωνα με τα πορίσματα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων (Ιούνιος 2008), καθώς και του Συνηγόρου του Πολίτη (Μάρτιος 2009), τις προβλέψεις της ΚΥΑ έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση του ορυχείου Πτολεμαΐδας (Οκτώβριος 2003) καθώς και του άρθρου 17 του Συντάγματος της Ελλάδας.
β. Προβλέψεις για ορθολογική εκμετάλλευση του λιγνίτη, με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη συνδυασμένη καύση λιγνίτη με άλλα καύσιμα π.χ. φυσικό αέριο, ενεργειακά φυτά.
γ. Κατάθεση στις Υπηρεσίες της Ν.Α. Κοζάνης για έγκριση, επικαιροποιημένης και βελτιωμένης Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη διεθνή πρακτική σε ότι αφορά στον τομέα των αποκαταστάσεων και τη διασύνδεση και συνύπαρξη των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων με τις τοπικές κοινωνίες.
δ. Κατάθεση στις Υπηρεσίες της Ν.Α. Κοζάνης για έγκριση, Ειδικής Μελέτης συγκέντρωσης, συντήρησης, βελτίωσης και διαχείρισης της φυτικής γης με μεθοδολογία και σαφή χρονοδιαγράμματα.
ε. Ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό των έργων αποκατάστασης, του κόστους των μελετών και της κατασκευής του συνόλου των έργων που θίγονται από τη λειτουργία των ορυχείων και αναφέρονται στην κατατεθείσα ΜΠΕ ή/και στην επικαιροποιημένη – αναθεωρημένη ΜΠΕ που θα επανέλθει στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης, με ρεαλιστικά κόστη.
στ. Διατύπωση μέτρων διαφύλαξης της υγείας των κατοίκων της άμεσα πληττόμενης και της ευρύτερης περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ.
ζ. Δημιουργία ζωνών πρασίνου, με ορθολογική χωροταξική και λειτουργική κατανομή, σε εφαρμογή ειδικού Master Plan.
η. Σύνταξη ειδικής τεχνικής μελέτης για τη βέλτιστη γεωργική εκμετάλλευση των αποκατεστημένων εκτάσεων, παίρνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, τις ανάγκες της περιοχής και την αξιοποίηση των έργων αποκατάστασης που θα υλοποιηθούν. Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για την ανάπτυξη στην περιοχή και αξιοποίηση από τη ΔΕΗ της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών και σε αποκατεστημένες εκτάσεις.
θ. Σύνταξη ειδικής δασικής – φυτοτεχνικής μελέτης για την ανάλυση των συνθηκών εγκατάστασης δασικών ιθαγενών ειδών, οικολογικά προσαρμοσμένων στο περιβάλλον και στις σχεδιαζόμενες χρήσεις, με στόχο τη δημιουργία σταθερών δασικών οικοσυστημάτων.
ι. Σύνταξη υδρογεωλογικής και υδρολογικής μελέτης υδατικού ισοζυγίου τα πορίσματα της οποίας θα ενσωματωθούν στη νέα ΜΠΕ.
ια. Καθολική εφαρμογή συστήματος ταινιόδρομων μεταφοράς κλειστού τύπου για τη μεταφορά τέφρας και σκεπάστρων για τη μεταφορά των αγόνων και του λιγνίτη.
ιβ. Εφαρμογή της χρήσης οργανικών γαλακτωμάτων για τον περιορισμό της σκόνης των ορυχείων, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, για εξοικονόμηση του υδάτινου δυναμικού.
ιγ. Πρόβλεψη δυνατότητας του Νομάρχη για αναστολή λειτουργίας των ορυχείων, όταν οι συνθήκες ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος το επιβάλλουν.
ιδ. Μέριμνα για ένταξη, στο σχεδιασμό της αποκατάστασης των ορυχείων, του «χωροταξικού σχεδιασμού του ολοκληρωμένου κέντρου μηχανοκίνητου αθλητισμού και εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των ορυχείων της ΔΕΗ» με αναγκαία επιφάνεια ανάπτυξης περίπου 3.000 στρέμματα.
ιε. Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του θορύβου, με στόχο την προστασία των κατοίκων των οικισμών της ευρύτερης περιοχής.
ιστ. Σαφή τεκμηρίωση των επιπτώσεων του έργου στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής και διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων προκειμένου, να μην παραβιάζονται οι οριακές τιμές τις οποίες προβλέπει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα καθώς και η συστηματική παρακολούθηση των επιπτώσεων.
Το ανωτέρω είναι πολύ σημαντικό καθόσον ήδη το ατμοσφαιρικό περιβάλλον στην περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο αθροιστικά από τις υπάρχουσες δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε., με σημαντικότερο παράδειγμα τις συχνές υπερβάσεις των νομοθετημένων ορίων για τα εισπνεύσιμα σωματίδια.
Προκειμένου η νέα ΜΠΕ να αποτελέσει ουσιαστική παρέμβαση με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία – επαναφορά του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης και να τύχει της αποδοχής του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, προτάθηκε στη ΔΕΗ και έγινε κατ’ αρχήν αποδεκτό, από τον αρμόδιο Γενικό Δ/ντή Ορυχείων κ. Λάππα Δημ. που παρίστατο κατά τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Ν.Σ.) Κοζάνης, το παρακάτω:
Συστήνεται κοινή ομάδα καθοδήγησης – συνεργασίας, με τη ΔΕΗ και το μελετητή, κατά τη σύνταξη και οριστικοποίηση της νέας ΜΠΕ για το σύνολο της έκτασης. Η παραπάνω ομάδα θα αποτελείται από εκπροσώπους / επιστήμονες που θα ορισθούν αρμοδίως από τη Ν.Α. Κοζάνης, την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, το Τ.Ε.Ε. / Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας και τυχόν άλλους σχετικούς φορείς.
Προτείνεται η διάρκεια ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων για την θετική γνωμοδότηση της παρούσας απόφασης να είναι τρία (3) έτη έτσι ώστε να αντικατασταθούν – επεκταθούν, με την έκδοση νέων Περιβαλλοντικών Όρων με την κατάθεση της προτεινόμενης νέας ΜΠΕ που θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω προτάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Ν.Σ.) Κοζάνης διαφυλάσσοντας, με τον τρόπο αυτό, την περιβαλλοντική διάσταση του έργου αποκατάστασης των ορυχείων και τις αποφάσεις επί των προσφυγών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που αναμένονται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την τροποποίηση του Άρθρου 9 του Ν.2941/2001 που προβλέπει τη δέσμευση, από τη ΔΕΗ, των αγροτικών εκτάσεων που απαλλοτριώνονται και να επανέλθει ο όρος όπως ίσχυε με το Άρθρο 1 του Ν.1280/1982 ο οποίος προβλέπει την επαναπόδοση των εκτάσεων στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.
Στόχος δεν είναι η ΔΕΗ Α.Ε. να αποτελέσει μελλοντικά το μεγαλύτερο γαιοκτήμονα της περιοχής, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες σε μια εποχή που μετά το τέλος των δραστηριοτήτων της θα πληγούν σημαντικά. Η ΔΕΗ Α.Ε., στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχει χρέος να μεριμνήσει για την επαναπόδοση των εδαφών στις τοπικές κοινωνίες ώστε να είναι εφικτή και η οικονομική βιωσιμότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Προτείνεται η σύσταση και λειτουργία «μηχανισμού υλοποίησης και παρακολούθησης της αποκατάστασης του περιβάλλοντος για την επίτευξη ενός ισορροπημένου οικοσυστήματος» και γενικότερα υποστήριξης των αρμόδιων Υπηρεσιών στον έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων (ισχύοντες και αυτοί που θα εκδοθούν).
Οι βασικές αρχές σύστασης και λειτουργίας του παραπάνω μηχανισμού καθώς και οι αρμοδιότητες αυτού, θα διατυπωθούν με μέριμνα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου».

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου για ΜΠΕ Μαυροπηγής - Ποντοκώμης

To Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης αναφορικά με τη ΜΠΕ Ποντοκώμης - Μαυροπηγής (αποκαλείται "μικρή μελέτη") αποφάσισε μετά από εξαντλητική διαδικασία 8 ωρών περίπου την αποδοχή της μελέτης μόνο στο κομμάτι που αφορά τα αγροκτήματα Ποντοκώμης - Μαυροπηγής με τους οικισμούς (περίπου 8.500 στρέμματα) από τα 12.000 περίπου νέα στρέμματα προς αδειοδότηση. Τα υπόλοιπα δεν τα κάνει αποδεκτά (περιλαμβάνει μέρος αγροκτημάτων Ασβεστόπετρας - Προαστείου) δεδομένου ότι αναμένεται η νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ("μεγάλη" ΜΠΕ) η οποία αναμένεται να έρθει το επόμενο διάστημα. Η απόφαση ψηφίστηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Έγινε μεγάλη συζήτηση επίσης αναφορικά με την Ακρινή, όπου η ΜΠΕ δεν περιλάμβανε νέα χωράφια της αλλά μνημόνευε όλες τις προηγούμενες αδειοδοτήσεις. Όλοι συμμερίστηκαν την αγωνία των κατοίκων της Ακρινής θεωρώντας ότι πια είναι πολιτικό θέμα το ζήτημα της απεμπλοκής των μετεγκαταστάσεων.
Η ΜΠΕ συζητήθηκε παρουσία όλων των βουλευτων του ΠΑΣΟΚ, όλων των θεσμικών παραγόντων του λεκανοπεδίου και δόθηκε ο λόγος σε όλους όσους το ζήτησαν. Στην τελική απόφαση ήταν σύμφωνοι και οι εκπρόσωποι της Ακρινής και Προαστείου.
Σε ερώτημα μας εάν υπάρχει η δυνατότητα τεχνικά να γίνει διαχωρισμός της μελέτης ο ίδιος ο Νομάρχης και οι συνεργάτες του ανέφεραν πως είναι δυνατή και ότι είναι πια πολιτική απόφαση.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απόφαση Δ.Σ. Δημ. Υψηλάντη για ΜΠΕ Ποντοκώμης - Μαυροπηγής

Σήμερα, στις 24 Μαρτίου του 2010 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη……
… θέμα: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Επέκταση προς τα Δυτικά Λινγιτωρυχείων Μαυροπηγής και ΝΔ Πεδίου Πτολεμαϊδας Λ.Κ.Δ.Μ., ΔΕΗ Α.Ε. Ν. Κοζάνης».
Αποφασίζει :

Να καταθέσει την πρότασή του στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης για τη παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διατυπώνοντας τις απόψεις του ως προς το περιεχόμενό της μελέτης, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.

Αντιλαμβανόμενοι τους λόγους εθνικού συμφέροντος και της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας των κατοίκων της περιοχής, μια και η έγκριση της ΜΠΕ αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη και ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων τω οικισμών και τη δημοπράτηση της Μονάδας V.

Εισηγούμαστε καταρχήν θετικά σε ότι αφορά ΜΟΝΟ στην επέκταση των αδειοδοτημένων ορίων των ορυχείων, όπως προτείνεται στην υποβληθείσα μελέτη, με τους παρακάτω όρους που αποτελούν αναγκαία συνθήκη:

1. Να προηγηθεί χρονικά της έναρξης εκσκαφών στην περιοχή ΟΠΚ1 (1.345 στρέμματα περίπου), η εξασφάλιση της αμετάκλητης υλοποίησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του οικισμού Ποντοκώμης (ΟΠΚ3). Ενδεικτικά, θα μπορούσε η παραπάνω εξασφάλιση να επιτευχθεί με την άμεση εκταμίευση ποσού έναντι των οριστικών τιμών και ποσών, που αναλογούν στην έκταση ΟΠΚ3.
Ακολουθεί επίσης συνημμένα η ομόφωνα από το Δ.Σ. αποδεκτή εισήγηση του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης ως προς τις εξασφαλίσεις.
2. Να προηγηθεί χρονικά της έναρξης εκσκαφών στην περιοχή ΟΠΚ1, ειδική τεχνική μελέτη που θα αντιμετωπίζει τη συγκέντρωση, απόθεση και διαχείριση της φυτικής γης που προκύπτει από τις νέες εκτάσεις εκσκαφών, ως πολύτιμο αγαθό, για την χρήση της στις αποκαταστάσεις. Η μελέτη θα πρέπει να κατατεθεί για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Κοζάνης.


Προτείνουμε την υποβολή νέας ΜΠΕ που να αντιμετωπίζει την περιβαλλοντική αποκατάσταση του συνόλου της περιοχής δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, καθώς και τη σύνταξη ειδικών τεχνικών μελετών, όπως εξειδικεύονται στο συνημμένο κείμενο της ΑΝΚΟ, διότι:
• Το περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπίζεται συνολικά, και οι επιπτώσεις σ’ αυτό είναι προσθετικές χρονικά και χωροταξικά.
• Πρέπει να επανεξεταστεί ο χωροταξικός σχεδιασμός των χρήσεων μετά το πέρας των αποκαταστάσεων στο σύνολο των μελετών.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Κινητοποιήσεις στη Μαυροπηγή

Αναδημοσίευση: Εφ. Πρωινός Λόγος, της Μαίρης Κεσκιλίδου, 15/3/10

«Στο πόδι» και πάλι οι κάτοικοι της Μαυροπηγής μετά την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης του Συλλόγου πληττομένων και ανέργων «Μαύρη πηγή» να διοργανώσει αύριο Τετάρτη στις 4 το απόγευμα συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία του οικισμού και θα ακολουθήσει πορεία μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου απ’ όπου διέρχεται η Παλαιά Εθνική οδός Κοζάνης
– Φλώρινας όπου και θα διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες διαβίωσης στον οικισμό.
Στην ίδια διαδικασία αποφασίστηκε ομόφωνα να προχωρήσει το δ.σ σε κοινή δράση με τη Δημοτική Αρχή Πτολεμαΐδας, τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους στην ανάδειξη και προώθηση των προβλημάτων του οικισμού. Έτσι ο Σύλλογος ζητά συνάντηση με το Δήμο Πτολεμαΐδας για συντονισμό των δράσεων εν όψει της συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου όπου θα ζητηθεί η έγκριση ή όχι της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατάθεσε η ΔΕΗ για το λιγνιτωρυχείο Μαυροπηγής.

Εξάλλου με έγγραφό του προς το Νομάρχη Κοζάνης Γιώργο Δακή ο Σύλλογος απαντά σε μία σειρά από επιστολές που είχαν αποστολέα τη Ν. Α. Κοζάνης, ενώ καλεί τον κ. Δακή να παραβρεθεί στην αυριανή κινητοποίηση.

Ακολουθούν τα δελτία τύπου του Συλλόγου Πληττομένων από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ της ΛIΠTOΛ/ΔEH του αγροκτήματος Mαυροπηγής Εορδαία «H Mαύρη Πηγή» προς Δήμο Πτολεμαΐδας και Ν.Α. Κοζάνης:ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ


«Προς: ΝΟΜΑΡΧΗ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

κ. Δακή Γεώργιο Μαυροπηγή 14/03/2010

Αριθ. Πρωτ.: 1-2010 Κοιν: Μ.Μ.Ε.

Κύριε Νομάρχη

Σε απάντηση του υπ' αριθμό 432/2-3-2010 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και του υπ' αριθμό 473/3-3-2010 εγγράφου της γραμματείας του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, σας πληροφορούμε ότι προχωρήσαμε σε έκτακτη γενική συνέλευση του συλλόγου την Κυριακή 14-03-2010, η οποία κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:

Θεωρούμε ότι δεν είμαστε ειδικοί να προχωρήσουμε σε μία επιστημονική αξιολόγηση της
παρούσας μελέτης (Μ.Π.Ε.). Σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, είχαμε ζητήσει και
έγινε αξιολόγηση από το Τ.Ε.Ε. τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.

Η εμπειρία μας έχει δείξει, ότι όσοι όροι αποφασίστηκαν στο παρελθόν, δεν εφαρμόστηκαν, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους κατοίκους, με ευθύνη πάντα της αδυναμίας ελέγχου από αρμόδια - ορισμένα ελεγκτικά όργανα.

Μετά την παραχώρηση και του ΔΑΣΟΥΣ της Μαυροπηγής, από τη Δημοτική και Νομαρχιακή αρχή, για τις ανάγκες του ορυχείου, ο οικισμός της Μαυροπηγής έχει μείνει εκτεθειμένος και υπομένει αμείωτες, όλες τις συνέπειες επέκτασης του ορυχείου.

Επισημάνουμε ότι έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των ορυχείων στη Μαυροπηγή, συνεπάγεται κατάργηση όλων των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο έχουμε προσφύγει Κάτοικοι, Δημοτικό Συμβούλιο Πτολεμαΐδας και Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης από το 2006. Το γεγονός αυτό κάνει ιδιαίτερα σημαντική την προβλεπόμενη από την διαδικασία ΓΝΩΜΟΔΟΤΠΣΗ του Νομαρχιακού Συμβουλίου και την καθιστά το τελευταίο οχυρό των κατοίκων, απέναντι στην κατακτητική στρατηγική της (Δ).Ε.Η. Α.Ε.. Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνουμε επιτακτική και επιβεβλημένη την ανάγκη έγκυρης και εμπεριστατωμένης νομικής συμβουλής, με όποιο κόστος συνεπάγεται αυτή. Άλλωστε ο οικισμός της Μαυροπηγής, παρά το σημαντικό ποσοστό τοπικού πόρου ανάπτυξης που φέρνει στο Δήμο Πτολεμαΐδας, εξαιτίας των συνεπειών της διάνοιξης του ορυχείου που
υφίσταται, σεβόμενος τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του πόρου, δεν έκανε χρήση αυτού.

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει και στο μέλλον να υπάρχει ίση μεταχείριση από μέρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όλων των πληττομένων οικισμών, Η οριστική λύση του προβλήματος της υποβάθμισης του οικιστικού περιβάλλοντος της Μαυροπηγή, είναι η άμεση μετεγκατάσταση του οικισμού, σε αποκατάσταση της πιο μακρόχρονης αδικίας που υφίσταται οικισμός στην περιοχή. Πιθανόν εξ' αιτίας του ότι είχε το θάρρος να πρωτοστατήσει και να ορθώσει το ανάστημα του, κόντρα σε συσχετισμούς και ισορροπίες, ανοίγοντας και δημιουργώντας νέους δρόμους για το σύνολο των διεκδικήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Τέλος σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε την Τετάρτη 17-03-2010 στις 4 το απόγευμα στη συγκέντρωση- πορεία των κατοίκων Μαυροπηγής, για την ανάδειξη των προβλημάτων της καθημερινής τους διαβίωσης στον οικισμό.


ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ
Με Τιμή
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Δ. Αναστάσιος Λαζαρίδου Κ. Μαρία»


Aίτηση για συνάντηση της Δημοτικής Αρχής και διοικητικού συμβουλίου συλλόγου «Η ΜΑΥΡΗ-ΠΗΓΗ» για συντονισμό δράσης

«Προς: ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ κ. Τσιούμαρη Γρηγόριο
Αριθ. Πρωτ.: 2-2010
Κοιν: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
κ. Τέλλιου Σοφία ΠΡΟΕΔΡΟ Τ.Σ. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ
κ. Μήτρου Σπύρο
Μ.Μ.Ε

Αίτηση
ΘΕΜΑ: «Συνάντηση Δημοτικής Αρχής και διοικητικού συμβουλίου συλλόγου

«Η ΜΑΥΡΗ-ΠΗΓΗ» για συντονισμό δράσης»

Με αφορμή το υπ' αριθμό 432/2-3-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και το υπ' αριθμό 473/3-3-2010 έγγραφο της γραμματείας του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί και στο Δήμο, πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου πληττομένων Μαυροπηγής «Η ΜΑΥΡΗ ΠΗΓΗ», την Κυριακή 14-03-2010.

Στη γενική συνέλευση αποφασίστηκε ομόφωνα να προχωρήσουμε σε κοινή δράση Δημοτική Αρχή, Κάτοικοι και Τοπικοί Φορείς, για την ανάδειξη και προώθηση των προβλημάτων του οικισμού.

Για τον σκοπό αυτό ζητάμε συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προκειμένου να συντονιστούν οι δράσεις μας εν όψη της συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης.

Με Τιμή
Για το Δ.Σ. του συλλόγου.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Η Γραμματέας του Δ.Σ

Εμμανουήλ Δ. Αναστάσιος
Λαζαρίδου Κ. Μαρία»

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Συνάντηση εργασίας τοπικών φορέων και ΔΕΗ για μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Κατά τη συνάντηση εργασίας στην Αθήνα [9.3.2010] διαπιστώθηκε η πρόθεση για αμοιβαία συνεργασία ΔΕΗ και τοπικής κοινωνίας για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης. Πιο συγκεκριμένα η ΔΕΗ προσπαθεί να δώσει τις αναγκαίες διασφαλίσεις για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης με συντονισμένες αμοιβαίες κινήσεις πριν την ανακοίνωση του ΦΕΚ απαλλοτρίωσης των 1300 στρεμμάτων της κτηματικές περιοχής Ποντοκώμης.
Αποφασίστηκε η σύνταξη μνημονίου - συμπληρωματικού νομικού κειμένου - το οποίο να επισυναφθεί στη ΜΠΕ, η οποία κατατέθηκε για γνωμοδότηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και η ανάληψη παράλληλα νομοθετικής πρωτοβουλίας από τους βουλευτές του Ν. Κοζάνης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ (που σημειώνει ότι δεν είναι δική της αρμοδιότητα αλλά της πολιτείας) με σκοπό τη διασφάλιση της μετεγκατάστασης.
Στη συνάντηση παρέστησαν οι βουλευτές του Ν. Κοζάνης, ο νομάρχης Κοζάνης, ο Δήμαρχος Κοζάνης, στελέχη της ΔΕΗ υπό τον Πρόεδρο της και αντιπροσωπεία του Δήμου Δημ. Υψηλάντη με τον Γενικό Διευθυντή της ΑΝΚΟ. Αναμένονται εξελίξεις στο αμέσως προσεχές διάστημα.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Η νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οικισμών Ποντοκώμης - Μαυροπηγής

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων Πτολεμαϊδας (μετεγκαταστάσεις Μαυροπηγής και Ποντοκώμης), που εστάλη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για ανάρτηση στις 26 Φεβρουαρίου 2010, και είναι μέρος της συνολικής ΜΠΕ που αναμενόταν δίνεται παρακάτω από το energeiakozani.gr. Σημειώνεται ότι στο κεφάλαιο 3 δίνεται χαρακτηριστικός χάρτης:

Εξώφυλλο

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 10


κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης: Δημοσιοποίηση ΜΠΕ Ποντοκώμης - Μαυροπηγής

Αναρτήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την πάροδο 30 ημερών από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης που περιλαμβάνει τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης. Κλικ για να δείτε το έγγραφο...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button