Θέση του Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης για την ανακοίνωση της ΔΕΗ σχετικά με τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Σήμερα την 28 Μαίου 2009 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30 μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ : Θέση του Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης για την ανακοίνωση της ΔΕΗ σχετικά με τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μελίδου Βαρβάρα
2. Αγγελίδου Αννα
3. Λαζαρίδης Γεώργιος
4. Χοροζίδου Ελένη
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αθανασιάδης Λαυρέντης

Η Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου την ανακοίνωση της ΔΕΗ για την ίδρυση της νέας μονάδας στην ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ η οποία συνδέεται σύμφωνα και με την ανακοίνωση με την μετεγκατάσταση του οικισμού μας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι για να δημοπρατηθεί η μονάδα θα πρέπει ακώλυτα να γίνει η αναγκαστική απαλλοτρίωση και ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Επιμένουμε στις αποφάσεις των φορέων για τη συνολική και όχι τμηματική απαλλοτρίωση του οικισμού και του αγροκτήματος Ποντοκώμης.

2. Αναμένουμε από την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση (μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία) η οποία θα εξασφαλίζει τόσο τα θέματα των απαλλοτριώσεων όσο και τα λοιπά θέματα της εξασφάλισης των δημόσιων υποδομών καθώς και του ρόλου των εμπλεκομένων φορέων στο μεγάλο εγχείρημα της μετεγκατάστασης. Έτσι θα ξεπεραστεί αυτή η «ατυχής» αναφορά από μέρους της ΔΕΗ και θα αποδείξει η πολιτεία το πραγματικό ενδιαφέρον της.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αγγελίδου ΄Αννα
Χοροζίδου Ελένη
Λαζαρίδης Γεώργιος

AddThis Social Bookmark Button