Ομιλία Νομάρχη Δημοτικό Συμβούλιο Δημ. Υψηλάντη 29 Φεβ 08

Χαιρετισμοί…

……………….

αγαπητοί κάτοικοι του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη και ειδικότερα του οικισμού Ποντοκώμης,
η παρουσία μας σήμερα εδώ, καθώς και των εκπροσώπων της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΝΚΟ, αποτυπώνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, τη σταθερή πολιτική μας θέση για συμπόρευση
· τόσο στα πλαίσια του Συμφώνου Συνεργασίας - Συνύπαρξης της ΔΕΗ Α.Ε. με την τοπική κοινωνία,
· όσο και στα ειδικότερα ζητήματα που σας απασχολούν, με πιο σημαντικό την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης.
Για μας, τα ζητήματα που έχουν σχέση με την προστασία της υγείας των κατοίκων και την αξιοπρέπεια τους, αποτελούν υποχρέωση και αμετακίνητη άποψη.
Η θέση μας αυτή αποτυπώθηκε στην απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Ν.Σ.) Κοζάνης κατά τη συζήτηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των ορυχείων.
Στην ανωτέρω συνεδρίαση πήραμε δυο (2) πολύ σημαντικές πολιτικές αποφάσεις και τις στηρίξαμε στη συνέχεια.
1ον : Επιστρέψαμε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ως απαράδεκτη και ζητήσαμε από το ΥΠΕΧΩΔΕ τη σύνταξη νέας μελέτης, με κύρια χαρακτηριστικά την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων, με όλο το σεβασμό που τους αρμόζει.
2ον : Ζητήσαμε την μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης.
Σαν συνέπεια των ανωτέρω:
Έχουμε συγκροτήσει από το Μάιο του περασμένου έτους (5/6/2007) με απόφασή μου εννεαμελή επιτροπή διαφόρων ειδικοτήτων, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων, της πορείας των έργων αποκατάστασης όλων των ορυχείων του Νομού μας. Η Επιτροπή αυτή υπέβαλε τα συμπεράσματα της, τα οποία και διαβιβάσαμε στο ΥΠΕΧΩΔΕ, λόγω αρμοδιότητας. Η τελευταία έκθεση που διαβιβάστηκε απεστάλη στις 26/2/08. Σύμφωνα με αυτές τις εκθέσεις, οι Περιβαλλοντικοί όροι δεν τηρούνται και προτείνονται συγκεκριμένες ενέργειες. Αποστέλλουμε τα συμπεράσματα των εκθέσεων και περιμένουμε την απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ.
* Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των ορυχείων συμπληρώθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. και εκκρεμεί η γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
* Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης.
Ταυτόχρονα, κατά την επίσκεψη του Προέδρου και κλιμακίου της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή μας και σε συνάντηση που έγινε στις 18/12/2007, με τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Λεούδη Ανδρέα, θέσαμε υπόψη τους τεκμηριωμένη πρόταση που περιλάμβανε:
α) τις διαστάσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη μετεγκατάσταση,
β) τις παραμέτρους που θα πρέπει να εξετασθούν,
γ) τα δυνητικά σενάρια μετεγκατάστασης,
δ) την αρχική προσέγγιση (με τη μορφή σεναρίων) του τόπου και του τρόπου μετεγκατάστασης, χωρίς να αποκλείονται άλλες περιπτώσεις,
ε) την προσέγγιση του κόστους των έργων υποδομής στην υπό μετεγκατάσταση περιοχή,
στ) τα κριτήρια για την επιλογή του νέου χώρου,
ζ) το χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασης, σε συσχέτιση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της υπό μετεγκατάσταση περιοχής.
Το τεύχος που παραδώσαμε είχε πέντε (5) στόχους :
1ον: Να καταδείξουμε προς τη ΔΕΗ Α.Ε. ότι γνωρίζουμε πολύ καλά το τι θέλουμε να κάνουμε.
2ον : Να υπάρχει ένας κοινός τόπος συζήτησης και από κοινού σχεδιασμού, έτσι ώστε να παρακολουθείται και να ελέγχεται η πρόοδος του.
3ον : Να επιταχύνουμε τους ρυθμούς όλων των εμπλεκόμενων και να ενισχύσουμε τη συνευθύνη.
4ον : Να αντιμετωπισθούν από κοινού τα σημαντικά ζητήματα του εγχειρήματος της μετεγκατάστασης και τελικά
5ον : Να αναδείξουμε, να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τα συμφέροντα σας.
Ήδη, η ΔΕΗ Α.Ε. κίνησε τις διαδικασίες, στη βάση του τεύχους που παραδώσαμε.
Πιο συγκεκριμένα μας ενημέρωσε εγγράφως :
α) Ότι ζήτησε από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) Κοζάνης την οριοθέτηση του Δημοτικού Διαμερίσματος (Δ.Δ.) Ποντοκώμης, προκειμένου να προχωρήσει τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης της οικιστικής περιοχής. Επ' αυτού η Διεύθυνση Πολεοδομίας έχει, ήδη, απαντήσει, αναφορικά με τις τυχόν ή μη μεταβολές που έχουν καταγραφεί.
β) Για τις ενέργειες που δρομολόγησε για το θέμα της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης π.χ. θέση νέου Σταθμού, διαδικασία έγκρισης από τη ΡΑΕ, εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης του διευρυμένου πεδίου Υψηλάντη, μεταλλευτική μελέτη, κτηματολογικοί πίνακες κ.λ.π.
γ) Ότι το τέλος 2015 είναι η καταληκτική ημερομηνία απομάκρυνσης του οικισμού Ποντοκώμης, εφόσον τα έργα υποδομών υλοποιηθούν από την ΔΕΗ.
δ) Ότι η λήψη απόφασης για τη νέα θέση μετεγκατάστασης είναι θέμα των κατοίκων.
ε) Ότι αποδέχεται το σενάριο υλοποίησης υπ' αριθμ. 3 (δ) του τεύχους που παραδώσαμε, σύμφωνα με το οποίο:
«δ) Καταβολή αποζημίωσης από τη ΔΕΗ
* προς τους κατοίκους και τα σπίτια, αποθήκες εξοπλισμό κ.λ.π.
* προς τους κατοίκους για ιδιοκτησίες σε χωράφια,
* προς τους Ο. Τ.Α. για δημοτικό κτήματα,
* η ΔΕΗ υλοποιεί τα έργα υποδομών σε αντικατάσταση «ισόποσων» δικτύων, κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων,
* οι κάτοικοι κατασκευάζουν τα σπίτια τους βάσει τύπων κτιρίων και σύμφωνα με τις επιθυμίες τους.»
στ) Ότι η αποζημίωση θα μπορούσε να προκύψει κατόπιν συμφωνίας με τους κατοίκους (αγορά) ή να καθορισθεί από εφετειακή δικαστική απόφαση, στο πλαίσιο της διαδικασίας της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Τα παραπάνω ζητήματα αξιολογούνται από κοινού (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση [Ν.Α.] Κοζάνης, Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη) με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ.
Εντός των προσεχών ημερών θα ολοκληρώσουμε την άποψη μας, την οποία θα συζητήσουμε με τη ΔΕΗ Α.Ε. για την εφικτότητα υλοποίησης και στη συνέχεια θα την παρουσιάσουμε ενώπιον σας.
Παράλληλα ζητήσαμε και η ΑΝΚΟ ολοκληρώνει ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους κατοίκους της Ποντοκώμης και θα μας βοηθήσει να βγάλουμε ασφαλή, κατά το δυνατόν, συμπεράσματα μεταξύ των άλλων και για τις επιθυμίες των κατοίκων ως προς το χώρο της νέας θέσης μετεγκατάστασης.
Το ερωτηματολόγιο θα παραδοθεί τις επόμενες 2-3 ημέρες στον κ. Δήμαρχο και σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ, παρακαλώ να οριστικοποιηθεί εντός των αμέσως προσεχών ημερών, για να ξεκινήσει η συμπλήρωση του.
Στο διάστημα αυτό θα ολοκληρωθούν και οι διαβουλεύσεις με τη ΔΕΗ Α.Ε., όπως προανέφερα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε πάνω σε πιο προχωρημένες θέσεις.
Όσον αφορά στα θέματα που θέτει ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με την από 26/02/2008 επιστολή του, η άποψη μου συνοψίζεται επιγραμματικά ως εξής:
α. Πάγια θέση μας είναι η εφαρμογή, από τη ΔΕΗ ΑΕ, των προβλεπόμενων και υποχρεωτικών σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης.
Με την έννοια αυτή είμαστε σύμμαχοι και συμπαραστάτες και η έκφραση «η ΔΕΗ ΑΕ θα μας έχει απέναντι της» αποτυπώνει την ισχυρή και σταθερή μας άποψη για όλα όσα εντοπίζονται με την επιστολή.
β. Η ΝΑ Κοζάνης, θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου, όχι μόνο να εντοπίζεται το πρόβλημα αλλά και να προλαμβάνεται ή να αποκαθίσταται άμεσα, όταν διαπιστωθεί.
Στα πλαίσια αυτά θα γίνει χρήση των νόμων του Κράτους και δεσμεύομαι προσωπικά ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα προωθήσει με ταχύτητα όλες τις υπηρεσιακές διαδικασίες οι οποίες αφορούν τη μετεγκατάσταση του οικισμού σας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη διατήρηση του οικονομικού, του κοινωνικού αλλά και του πολιτιστικού ιστού της τοπικής σας κοινωνίας αλλά και της Νέας Ποντοκώμης. Σε κάθε περίπτωση, θα εξετάσουμε μέσα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ’ ΕΑΠ και μαζί με το Δήμαρχο σας την δυνατότητα επικουρικής χρηματοδότησης κάθε έργου που συνδέεται με τη μετεγκατάσταση, εφόσον αυτό δεν καλύπτεται από άλλα προγράμματα και δεν αποτελεί υποχρέωση άλλων φορέων (π.χ. ΔΕΗ).
γ. Ασφαλώς και θα αντιμετωπίσουμε ολοκληρωμένα το θέμα του Μαυροδενδρίου, αφού θα αποτελέσει αντικείμενο των συζητήσεων μας με τη ΔΕΗ ΑΕ,
δ. Όλα τα ζητήματα που τίθενται και επηρεάζουν το μέλλον των κατοίκων θα αποτελέσουν, αντικείμενο, τόσο θεσμικής διαβούλευσης, μέσω του Συμφώνου Συνεργασίας με τη ΔΕΗ, όσο και συζητήσεων με τους άμεσα ενδιαφερομένους, προκειμένου να διαμορφώνουμε μία κοινή στόχευση.
Η προώθηση των ανωτέρω ζητημάτων θα έχει συνεχή και τεκμηριωμένο χαρακτήρα και θα γίνεται συστηματικά. Αυτό αποτελεί και προσωπική μου πολιτική δέσμευση.
Αγαπητοί Συμπολίτες,
σας προτρέπω να εμπιστευθείτε τις ενέργειες που κάνουμε από κοινού με τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη ΔΕΗ Α.Ε. και να είστε συμπαραστάτες και αρωγοί στις προσπάθειες μας.
Είναι αυτονόητο ότι, ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη και το Τοπικό Συμβούλιο αποτελούν κύριους εταίρους, την κοινή στόχευση και συνδρομή των οποίων επιζητούμε και με τους οποίους θα συνεργαστούμε στενά.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι, στο ζήτημα της μετεγκατάστασης του οικισμού Ποντοκώμης, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν,Α.) Κοζάνης θα είναι στο πλευρό σας και θα κάνει αυτό που πρέπει για να διασφαλίσει τα συμφέροντα σας.
Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεση σας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣ

Νομάρχης Κοζάνης

AddThis Social Bookmark Button