Θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημ Υψηλάντη για ανακοίνωση ΔΕΗ και μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. Απόφασης : 77 /2009

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για τη νέα μονάδα και τις μετεγκαταστάσεις οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης

Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη σήμερα 29/5/2009 ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.00 συγκεντρώθηκε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. 2150/29/5/2009 έγγραφη πρόσκληση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95Δ.Κ.Κ.Ν. 3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν πα-ρόντες δεκατρείς 13 καθώς παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΤΣΕΠΡΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6. ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
8. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
12. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
13. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


Παρόντος του Δημάρχου Κυριάκου Μιχαηλίδη, άρχισε η συνεδρίαση στην οποία παρευρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Μυρωνίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι συγκαλέστηκε το δημοτικό συμβούλιο έκτακτα ύστερα από το 19/5/2009 Δελτίο τύπου της ΔΕΗ Α.Ε. για τη νέα μονάδα V, όπως αυτή αποφασίστηκε στο Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. , για να εκδώσει σχετικό ψήφισμα για το θέμα αυτό.
Μετά την ενημέρωση και τοποθέτηση των συμβούλων για τη νέα μονάδα της ΔΕΗ Πτολεμαίδας V το συμβούλιο ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Α. Θεωρεί θετική εξέλιξη την προετοιμασία της νέας μονάδας της ΔΕΗ Πτολεμαΐδας V όπως αυτή αποφασίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της (Δελτίο τύπου 19.05.09).:
1. Εμμένουμε σε παλαιότερη απόφασή μας για τη συνολική και όχι τμηματική απαλλοτρίωση του οικισμού και του Αγροκτήματος Ποντοκώμης.

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ταυτίζει τις μετεγκαταστάσεις Μαυροπηγής και Ποντοκώμης αφού αναφέρονται σε δύο διαφορετικούς Δήμους.

3. Ζητάμε από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση (μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία) η οποία θα εξασφαλίζει τόσο τα θέματα των απαλλοτριώσεων όσο και τα λοιπά θέματα της εξασφάλισης των δημοσίων υποδομών καθώς και του ρόλου των εμπλεκομένων φορέων στο μεγάλο εγχείρημα της μετεγκατάστασης . Είναι μοναδική διέξοδος για να αποφευχθούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οικισμού στο μέλλον.

Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συναρμόδιους φορείς (Δ.Ε.Η. Α.Ε., ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ., ΝΟΜΑΡΧΗ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΕΔΚ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΔΗΜΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΑΝ.ΚΟ Α.Ε. Τ.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ)

AddThis Social Bookmark Button